ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลวังวิเศษ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังวิเศษ   จึงจัดประชุมทำประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน