ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญที่2/256(ครั้งที่2) วันที่ 23 สองหาคม 2564
  รายละเอียด :

 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังวิเศษ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง 2 วาระ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน